Algemene verkoopvoorwaarden van Wescap BV

1. Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
wij: Wescap BV
u: de (rechts)persoon die met ons een overkomst wil afsluiten of heeft afgesloten.
1.2
Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van de voorwaarden moeten wij schriftelijk overeen zijn gekomen.
1.3
Algemene voorwaarden van uw kant worden hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4
Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent gegaan met deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor nadere opdrachten die u ons mondeling, telefonisch, per telefax, per email, per website of op een ander manier geeft; wij hoeven die niet schriftelijk te bevestigen.

2. Aanbiedingen

2.1
Iedere aanbieding blijft ongewijzig geldig gedurende de termijn die in de aanbieding vermeld staat. Vermelden wij geen termijn, dan geldt een termijn van dertig dagen.
2.2
Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Ze zijn voor ons bindend als wij dit schriftelijk hebben bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.3
Alle bij de aanbieding verzonden brochures en prijslijsten en alle daarbij verstrekte gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, e.d. en alle andere schriftelijke stukken blijven ons intellectueel eigendom. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u deze informatie niet kopiëren, aan derden kenbaar maken, doorverkopen of door derden laten gebruiken. U mag de informatie alleen gebruiken in het kader van de verstekte opdracht. U moet de informatie terugsturen als u geen overeenkomst met ons sluit of zodra wij erom vragen.
2.4
Als wij u aanbiedingen toesturen zonder termijnbepaling of nadere documentie, verplicht ons dit niet om de opdracht te accepteren of de goedere te leveren. Wij mogen zonder opgaaf van redenen wijgeren, of onder rembours leveren.
2.5
Aangeboden prijzen gelden alleen voor de aangeboden hoeveelheden.

3. Overeenkomst

3.1
Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat wij de order hebben bevestigd. Als het om een bindende aanbiedingstermijn gaat, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat u het aanbod accepteert. De opdrachtbevestiging of het bindende aanbod geeft de overeenkomst dan juist en volledig weer.
3.2
Als wij later aanvullingen of wijzigingen aanbrengen, en als wij - of ons personeel, onze vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen - toezeggingen doen, dan zijn deze alleen bindend als wij ze schriftelijk hebben bevestigd.
3.3
Voor sommige transacties versturen wij geen offerte of opdrachtbevestiging. In die gevallen geldt de factuur als opdrachtbevestiging. Deze geeft de overeenkomst juist en volledig weer.
3.4
Elke overeenkomst gaan wij aan onder de opschortende voorwaarde dat u voldoende kredietwaardig blijkt om de overeenkomst na te komen.
3.5
Als wij de overeenkomst aangaan, mogen wij vooraf van u de zekerheid eisen dat u aan uw betalings- en andere verplichtingen kunt voldoen.
3.6
Wij zijn bevoegd om anderen in te schakelen die de overeenkomst afhandelen. De kosten hiervan worden aan u doorberekend volgens de prijsopgaven. Hierover overleggen wij met u.

4. Prijzen

4.1
Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij er een bindende aanbiedingstermijn geldt.
4.2
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:
Gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, verzekeringspremies en andere kosten die gelden tijdens de offerte of op de orderdatum.
Erop gebaseerd dat wij aan u leveren, of op een bestemmingsplaats die u aanwijst.
Exclusief btw, andere belastingen, heffingen en rechten.
Exclusief de kosten van vervoer en verzekering.
In Nederlandse valuta, onder voorbehoud van koerswijzigingen. Koerswijzigingen berekenen wij door als de officiële valutapariteit op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op de aanbiedingsdatum, die op 100 wordt gesteld.
4.3
Als een of meer kostprijsfactoren hoger worden, mogen wij de orderprijs overeenkomstig verhogen. Daarbij nemen wij de wettelijke voorschriften in acht, met dien verstande dat wij toekomstige prijsverhogingen die bij ons bekend zijn, al bij de orderbevestiging vermelden.

5. Levering en levertijd

5.1
De goederen worden - tenzij anders overeengekomen - franco bij u afgeleverd. Het leveringstijdstip is het moment dat de goederen worden uitgeladen; u bent er dan verder verantwoordelijk voor.
5.2
Als u tekorten of beschadigingen constateert, meldt u die dan binnen 24 uur schriftelijk aan ons. Als u dat niet doet, kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.
5.3
Wij kunnen leveren in gedeeltes, die wij afzonderlijk factureren. Voor de betaling geldt dan wat bepaald is in artikel 15.
5.4
De opgave en de bevestiging van de levertijd gebeuren altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5
Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, maar niet aansprakelijk voor de overschrijding ervan. Eventuele schade hoeven wij dan niet te vergoeden. Bij een buitensporige overschrijding overleggen wij met u.
5.6
Als u de goederen niet binnen de leveringstijd afneemt of als u zich niet houdt aan de overeengekomen afroeptermijn, mogen wij de goederen factureren terwijl wij ze voor uw rekening en risico opslaan.

6. Transport, risico

6.1
Wij bepalen de wijze van transport, verzending en verpakking, als u daarvoor geen aanwijzingen geeft. Heeft u daarvoor specifieke wensen, dan voeren wij ze - tegen de meerkosten - graag voor u uit.
6.2
Het transport van de goederen gebeurt op ons risico. Onze aansprakelijkheid reikt tot de dekking of vergoeding die de transportverzekeraars geven. Wij mogen een assurantietoeslag in rekening brengen.
6.3
Wij mogen administratie, verpakkings- en verzendkosten in rekening brengen als de goederen een bepaalde, door ons aan te geven natuurwaarde overschrijden.

7. Emballage

7.1
Duurzame emballage nemen wij terug tegen kostprijsvergoeding, mits die in goed bruikbare staat verkeerd. Zulke emballage staat afzonderlijk op de factuur of de afleveringsdocumenten, op basis van de kostprijs.
7.2
Als de geretourneerde emballage in duidelijk minder goede staat verkeert dan u haar kreeg, hebben wij het recht hiervoor een vergoeding te berekenen. U bent niet bevoegd om eenzijdig de waarde van de emballage in mindering te brengen op de factuur.

8. Overmacht

8.1
Onder overmacht verstaan wij: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de leverancier kan worden verlangd. Daaronder vallen in ieder geval:
werkstaking.
bovenmatig verzuim van het personeel.
transportmoeilijkheden.
onvoldoende toevoer van grondstoffen of onderdelen.
brand
overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden
contingenteringen
bedrijfsstoringen bij de toeleverancier(s).
wanprestatie bij de toeleverancier(s) waardoor wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen.
8.2
Als wij menen dat de overmacht tijdelijk is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de belemmerende omstandigheid voorbij is.
8.3
Als wij menen dat de overmacht blijvend is, kunnen wij een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de gevolgen daarvan.
8.4
Wij hebben het recht om betaling te eisen voor de handelingen die wij hebben verricht, voordat bleek dat er van overmacht sprake was.

9. Garantie

9.1
Wij garanderen dat de gebruikte materialen deugdelijk zijn, de beloofde eigenschappen bezitten en de juiste werking vertonen. Deze garantie geldt voor nieuwe producten voor een periode van twaalf maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Garantie voor goederen die wij elders hebben ingekocht, geven wij alleen maar als er voor zover de oorspronkelijke fabrikant die geeft.
9.2
Wanneer goederen die onder de garantie vallen gebreken bertonen, worden ze hersteld of vervangen, maar alleen als de gebreken naar ons oordeel of dat van de fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering, waardoor ze voor u onbruikbaar zijn.
9.3
Goederen die voor garantie in aanmerking komen, moet u franko naar ons of de fabrikant sturen. Als blijkt dat ze geen gebreken vertonen, zijn alle kosten voor uw rekening, ook tijdens de garantieperiode.
9.4
Alle garantieaanspraken vervallen als u het geleverde:
zelf wijzigt, repareert of dat laat doen.
niet gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften.
onoordeelkundig behandelt of gebruikt.
voor andere doeleinden gebruikt dan de oorsponkelijk bestemming.
9.5
Als u een van uw verplichtingen niet nakomt, vervalt de garantie.
9.6
Voldoen aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

10. Retentierecht

10.1
Wij hebben het recht om al uw goederen die wij onder ons hebben, onder ons tehouden zolang u niet aan al uw verplichtingen heeft voldaan.
10.2
Wij moeten deze goederen volgens goed koopmansgebruik beheren, maar de verantwoordelijkheid ervoor blijft bij u. Als ze buiten onze schuld geheel of gedeeltelijk verloren gaan of schade oplopen, heeft u geen recht op schadevergoeding.

11. Aansprakelijkheid

11.1
Bedrijfsschade, zowel aan goederen als aan persoon, hoeven wij niet te vergoeden. Vanzelfsprekend houden wij ons aan dwingend recht over (product)aansprakelijkheid en nemen wij de rechtsregels van openbare orde en goede trouw in acht. Maar wij zijn in ieder geval niet aansprakeljk voor schade die ontstaan is:
doordat u het geleverde onoordeelkundig gebruik of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor het geschikt is.
doordat u, uw personeel of andere personen zich onzorgvuldig gedragen.
wanneer octrooien, licenties of andere intellectuele eigendomsrechten van derden geschonden worden doordat u gegevens als tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke verstrekt aan onbevoegden.
11.2
Wanneer onze adviezen vermijdbare of voorzienbare tekortkomingen vertonen, zijn wij daarvoor aansprakelijk, maar ten hoogste voor een beddrag gelijk aan de overeengekomen adviesvergoeding.
11.3
Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze product- of bedrijfsschadeverzekeringen. In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de nettofactuurwaarde van het geleverde.
11.4
Wanneer wij voldoen aan de garantie- of reclameverplichtingen, of wanneer wij (of onze verzekeraars) de schade betalen, dan geldt dit als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart u ons uitdrukkelijk en volledig.
11.5
Als wij de goederen elders moeten inkopen, gelden de bepalingen die op die transactie toepasselijk zijn ook voor u.

12. Reclames

12.1
Reclames nemen wij alleen in behandeling als wij ze binnen acht dagen na levering schriftelijk ontvangen hebben. Voor verborgen gebreken geldt dat u reclameert binnen de garantietermijn. U geeft daarbij nauwkeurig aan waar uw klacht op berust.
12.2
Ook reclames over facturen moet u schriftelijk indienen en wel binnen acht dagen na de verzenddatum.
12.3
Na het verstrijken van deze termijn gaan wij ervan uit dat u het geleverde en de factuur heeft goedgekeurd. Reclames nemen wij dan niet meer in behandeling.
12.4
Als de reclame gegrond is, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren. U heeft geen recht op een andere vergoeding.
12.5
Als u reclameert, bent u toch verplicht om ons te betalen.
12.6
U kunt goederen terugsturen, maar alleen met onze toestemming en volgens onze instructies.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1
Bij de goederen zitten vaak technische gegevens, schakel- of werkschema's, gebruiks- of bedieningsvoorschriften, tekeningen en andere essentiële documentatie. Deze zijn alleen voor eigen gebruik; u mag ze aan niemand doorleveren of verkopen.
13.2
Als u een geleverd goed wijzigt, anders gebruikt dan voorgeschreven of integreert met een ander goed, en daardoor inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, dan zijn wij daar niet aansprakelijk voor.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1
Alle geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment dat u alles heeft betaald wat u ons schuldig bent. Hieronder vallen ook toekomstige vorderingen aan u, met inbegrip van rente en kosten.
14.2
Als u het geleverde bewerkt, verwerkt of vermengt, worden wij mede-eigenaar van het nieuw onstane goed, en wel voor de waarde van het geleverde goed.
14.3
Zolang de eigendom niet is overgegaan, bent u verplicht om het geleverde - zolang u het niet gebruikt - duidelijk gescheiden te houden van andere goederen.
14.4
Als u:
niet betaalt
de betaling schorst
surséance aanvraagt
failliet gaat
onder curatele wordt gesteld
overlijdt
uw zaak liquideert,
is elke vordering die wij op u hebben, onmiddelijk opeisbaar. Wij hebben dan het recht om - zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst - de order of een gedeelte daarvan te annuleren en het mogelijk geleverde, maar niet of niet geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen. Wij verrekenen daarbij alles wat al betaald is, maar behouden alle rechten op vergoeding voor verlies of schade.
14.5
U geeft ons op eerste verlangen een volmacht om de niet betaalde goederen onmiddelijk terug te nemen, waar ze zich ook bevinden.
14.6
In het kader van uw normale bedrijfsuitoefening mag u goederen doorverkopen of gebruiken. Maar u mag ze niet in onderpand geven of gebruiken als zekerheid voor de vordering van een derde. Als u de niet-betaalde goederen doorlevert, bent u verplicht het eigendom voor te behouden en op eerste verlangen alle vorderingen, tot het verschuldigde bedrag, aan ons te voldoen.

15. Betaling

15.1
Tenzij anders overeengekomen, betaalt u netto-contant bij aflevering, of door het bedrag over te maken naar onze bank- of girorekening, binnen dertig dagen na de factuurdatum. Wij hebben het recht om een kredietbeperkingstoeslag of een betalingskorting toe te kennen; als wij dit doen, delen wij het vooraf mee. De valutadag die op ons bank- of giroafschrift staat, geldt als betalingsdag.
15.2
Iedere betaling van u dient allereerst om verschuldigde interest, invorderings- en administratiekosten te voldoen en wordt pas daarna in mindering gebracht op de oudste vordering die openstaat.
15.3
Als u:
failliet wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of als beslag op uw vermogen wordt gelegd
overlijdt of onder curatele wordt gesteld
een verplichting die uit de wet of deze condities voortvloeit, niet nakomt
een factuurbedrag of een deel daarvan niet op tijd voldoet
uw bedrijf staakt, het geheel of voor een belangrijk deel overdraagt, het inbrengt in een vennootschap, of de doelstelling van uw bedrijft wijzigt,
hebben wij het recht de overeenkomst - zonder enige rechtelijke tussenkomst - als ontbonden te beschouwen, of een bedrag dat u verschuldigd bent voor werkzaamheden of leveringen, meteen in zijn geheel op te eisen. Onze rechten op vergoeding van kosten, schades en interesses blijven daarbij onaangetast.

16. Rente en kosten

16.1
Als u niet binnen de termijn heeft betaald, hebben wij het recht om vanaf dertig dagen na de factuurdatum over het openstaande bedrag een rente te berekenen van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
16.2
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de genoemde rente.

17. Annulering

17.1
U heeft het recht de overeenkomst te annuleren:
wanneer wij, na de levertijd overschreden te hebben, een redelijke levertijd zonder goede reden opnieuw overschrijden en u voor de nieuwe leveringstermijn schriftelijk heeft verklaard dat u bij een nieuwe overschrijding de afname weigert.
op het moment dat wij u meedelen dat wij niet binnen een redelijke termijn aan onze leveringsplicht kunnen voldoen.
17.2
Als u de overeenkomst annuleert, vergoeden wij eventuele schade niet.

18. Toepasselijk recht, geschillen

18.1
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands Recht, met uitsluiting van de Wet van 15 december 1971 tot uitvoering van het op 1 juli 1964 te 's-gravenhage gesloten Verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke zaken. Trb 1964 nr. 117 en 1968 nr. 13 (stbl. 1971 nr. 780 en 781).
18.2
Alle geschillen over de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of over de voorwaarden zelf, worden beslecht door de burgelijke rechter die in ons vestigingsgebied bevoegd is.
18.3
Dit laat onverlet dat wij het recht hebben om het geschil voor te leggen aan de, volgends de normale competentieregels, bevoegde burgelijke rechter, of het te laten beslechten door arbitrage of bindend advies.

Ommen, juni 2007

Terug naar boven